Xem video 中文新闻 12/06/2018 (Bản tin tiếng Trung) Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
中文新闻 12/06/2018 (Bản tin tiếng Trung)
13/06/2018 07:12