Xem video 中文新闻 13/02/2018 (Bản tin tiếng Trung) Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
中文新闻 13/02/2018 (Bản tin tiếng Trung)
14/02/2018 06:30