Xem video 中文新闻 13/6/2018 (Bản tin tiếng Trung) Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
中文新闻 13/6/2018 (Bản tin tiếng Trung)
14/06/2018 07:24