Xem video 中文新闻 27/01/2018 (Bản tin tiếng Trung) Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
中文新闻 27/01/2018 (Bản tin tiếng Trung)
28/01/2018 08:26