Xem video 中文新闻 30/01/2018 (Bản tin tiếng Trung) Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
中文新闻 30/01/2018 (Bản tin tiếng Trung)
31/01/2018 08:59