Bất cập tiền lương công chức
07/05/2018 21:00
(HanoiTV) - Chính sách tiền lương đã 4 lần cải cách vào các năm 1960, 1985, 1993, 2003 từng bước cải thiện nâng cao đời sống. Tuy nhiên với người lao động tiền lương vẫn chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu. Tiền lương chưa là thu nhập chính của cán bộ công chức, viên chức.