Cây cỏ mọc um tùm, không người chăm sóc trên phố Nguyễn Chánh
14/07/2018 22:40