Xem video Chương trình Hà Nội 18:00 ngày 27/01/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Hà Nội 18:00 ngày 27/01/2018
27/01/2018 18:30