Xem video Chương trình Hà Nội 18:00 ngày 3/12/2017 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chương trình Hà Nội 18:00 ngày 3/12/2017
03/12/2017 18:35