Chuyện đô thị: Điện khí hóa nông thôn – kết quả bước đầu
23/12/2017 11:40