Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
26/08/2019 08:01
(HanoiTV) - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược, là nhân tố quyết định đối với sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Thực hiện những chỉ dẫn trong di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã không ngừng chăm lo tới xây dựng, chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.