Đảm bảo 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt chuẩn quốc gia
02/01/2018 22:01
(HanoiTV) - Theo đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, năm 2020 Hà Nội sẽ đảm bảo 100% cơ sở y tế ở các tuyến, từ Trung ương đến tuyến huyện trên địa bàn thực hiện việc lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.