Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đề xuất thi hoặc xét thăng hạng biên tập viên, phóng viên, quay phim
04/06/2020 20:01
(HanoiTV) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III (nếu có) đối với: 1. Biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình; 2. An toàn thông tin, quản trị viên hệ thống, kiểm định viên công nghệ thông tin, phát triển phần mềm; 3. Âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim (gọi chung là viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông).

 Dự thảo cũng nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng. Viên chức được cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, được cấp có thẩm quyền cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, cụ thể: Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng II đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng lên hạng I;

Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng III đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng lên hạng II;

Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hạng IV đối với viên chức đăng ký dự xét thăng hạng lên hạng III.

Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 01 năm công tác liền kề với năm nộp hồ sơ dự thi; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi, xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV; Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT.

<

Từ khóa: Đề xuất thi chức danhBiên tập viênphóng viênxét nâng hạng BTV

<