Xem video Ngành xây dựng hướng tới 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Ngành xây dựng hướng tới 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
09/10/2017 20:09