Xem video Người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm nước sông Đáy Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm nước sông Đáy
25/01/2018 20:16