Xem video Mất mỹ quan đô thị từ tấm biển quảng cáo Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Mất mỹ quan đô thị từ tấm biển quảng cáo
07/05/2018 19:49