Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
29/07/2020 13:18
Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động. 91 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức công đoàn luôn làm tốt nhiệm vụ chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã đặt ra cho tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Đặc việc khi thực hiện cam kết thực hiện các cam kết về lao động thế hệ mới và các công ước, tổ chức lao động quốc tế đòi hỏi công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ và toàn diện cả về tổ chức và hoạt động.