Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Thương mại hóa sáng chế khoa học công nghệ
04/11/2020 11:19
Nhiều sáng chế của các nhà khoa học được ứng dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên số lượng sáng chế để trở thành sản phẩm hàng hóa, động lực sáng tạo cho các nghiên cứu thì không nhiều. Để giữ lửa cho các nhà sáng chế đưa các sản phẩm sáng chế vào phục vụ cộng đồng cần có sự liên kết giữa ba nhà: nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, cung cấp cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời khoa học, thương mại hóa các sáng chế.