Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
17/11/2020 14:25
Công tác nhân sự trước một kỳ đại hội Đảng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng liên quan đên sự thành công của đại hội, quyết định vận mệnh của Đảng và tiền đồ phát triển của đất nước. Hơn 90 năm qua, với 12 kỳ đại hội, Đảng luôn quan tâm đến công việc trọng yếu này. Ở mỗi một chặng đường cách mạng, công tác nhân sự ở mỗi kỳ đại hội, đặc biệt là ĐH Đảng toàn quốc góp phần quan trọng, mang tính quyết định, tạo nên đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nói riêng có tài, có đức, đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu tình hình và nhiệm vụ cách mạng đặt ra.