Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Phát triển mô hình kinh tế trang trại ở huyện Phú Xuyên
30/12/2020 11:23
Thay vì tư duy sản xuất nhỏ lẻ,nông nghiệp ở huyện Phú Xuyên đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, hình thành các trang trại sản xuất lớn.