Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Xây dựng và khai thác dữ liệu số Quốc gia
13/10/2020 10:56
Ngày 31/8/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động cổng dữ liệu quốc gia đem lại kỳ vọng về cơ sở dữ liệu lớn thúc đẩy dữ liệu trong cơ quan nhà nước, kiểm kê, minh bạch dữ liệu, đồng thời chia sẻ các phương tiện công cụ, kỹ năng để thực hiện mục tiêu hạ tầng dữ liệu, bền vững trong chính phủ điện tử.