Tìm hiểu nghề cung văn trong các giá hầu thánh
09/09/2018 20:11
Đã từng tham gia vấn hầu của đạo Mẫu, những lời văn khúc hát để ca ngợi, tôn vinh các bậc thánh, chúng ta cảm thấy say lòng. Chính những giá trị đích thực trong yếu tố ca và vũ trong chầu văn đã mặc nhiên được nhân dân thừa nhận, gìn giữ, tôn nghiêm như báu vật lịch sử.