Không gian Việt: Lưu giữ nét quê qua tranh sơn mài
03/06/2018 20:55