Không gian Việt: Thổi hồn cho gốm Việt
15/09/2018 18:31