Không thể vì nhanh mà thi công ẩu, không an toàn
26/06/2018 20:47