Người Tràng An - Người Hà Nội: Khôi phục và gìn giữ tranh dân gian truyền thống
02/07/2018 09:34