Nhiều bất cập trong việc xử lý đổ và đốt trộm rác
04/09/2018 19:54