Văn hóa / Thể thao Nghệ thuật Du lịch Chân dung nhân vật
Tiềm năng du lịch tâm linh kết hợp sinh thái
25/12/2017 22:03
(HanoiTV) - Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển du lịch tâm linh bởi nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với nhu cầu hướng tới những giá trị tinh thần cao cả, đức tin, tín ngưỡng và tôn giáo.

Hà Nội hiện cũng không nằm ngoài xu thế đó. Là địa phương có nhiều địa danh nổi tiếng, tuy nhiên du lịch tại nhiều nơi trên địa bàn Thành phố vẫn chưa được phát triển xứng tầm với tiềm năng của địa phương. Câu chuyện tại huyện Mê Linh  là một ví dụ. Để du lịch phát triển bền vững, huyện Mê Linh đã chủ động thực hiện nhiều cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn. 

Từ khóa: