“Phiên giải trình của HĐND về quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất đai chậm triển khai trên địa bàn thành phố” (Phần 1)
13/08/2018 22:20