Phim tài liệu: Cuộc cách mạng vĩ đại - Tập 2: Ánh sáng Tháng Mười
07/11/2017 19:56