Phim tài liệu: Dấu son Hà Nội - trong sự nghiệp cách mạng nước nhà
19/08/2018 16:44