Phim tài liệu: Hồ Chí Minh - chân dung một con người (P1)
19/05/2017 10:03