Phim tài liệu: Hồ Chí Minh với cách mạng tháng Mười
07/11/2017 10:00