Phim tài liệu: Thi đua là yêu nước (tập 1)
30/05/2018 15:24