Phim tài liệu: Thi đua là yêu nước (tập 2)
04/06/2018 12:18