Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Liên kết chuỗi tạo hiệu quả trong chăn nuôi
28/04/2019 02:15
Chăn nuôi theo mô hình hợp tác xã và hình thức liên kết chuỗi giúp người nông dân trụ vững trước cơn bão giá hay dịch bệnh