Sức mạnh lời hiệu triệu “Thi đua ái quốc”
11/06/2018 08:26
(HanoiTV) - Ngày 11/6/2018 - ngày thi đua yêu nước và là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc". 70 năm đã trôi qua nhưng âm hưởng của lời kêu gọi của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và nhân dân ta.