Thiếu ý thức trong việc để chó thả rông
13/08/2018 21:52