Vẫn còn tình trạng phơi rơm rạ ngoài đường
03/06/2019 20:28