Vấn đề kinh tế: Hợp tác xã kiểu mới – lực đẩy phát triển kinh tế tâp thể
28/04/2017 20:48
(HanoiTV) - Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn đang đòi hỏi các hợp tác xã phải đổi mới thực chất sang mô hình hợp tác xã kiểu mới nhằm thích ứng với các cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.