Xây dựng nông thôn mới: Sóc Sơn – những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới
09/06/2018 08:01