Xem video Xây dựng Thủ đô và Đất nước: Công tác lát đá tự nhiên vỉa hè Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Xây dựng Thủ đô và Đất nước: Công tác lát đá tự nhiên vỉa hè
07/12/2017 14:58