Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Triển khai tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia
19/09/2022 21:23
(HanoiTV) - Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt Quyết định 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Để triển khai quyết định này, Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu các cơ quan, ban ngành triển khai tuyên truyền và hưởng ứng sự kiện.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Quyết định 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Để triển khai Quyết định số  505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 4644/BTTTT-CĐSQG, ngày 13/9/2022. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm tại bộ, ngành, địa phương.

Các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các kênh về chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Riêng các cơ quan báo chí Hà Nội, Trung tâm báo chí thủ đô Hà Nội hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng của Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các báo điện tử của đơn vị và trên cổng giao tiếp điện tử thành phố.

Thanh Nga

Từ khóa: Triển khai truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc giaNgày Chuyển đổi số quốc giaNgày 10/10 là ngày chuyển đổi số quốc gia q