Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
16/04/2020 15:20
Công tác cán bộ được coi là 6 nội dung cơ bản được đưa vào Chương trình số 08 được các cấp các ngành quán triệt và triển khai thực hiện. Sau 4 năm chương trình đi vào cuộc sống, công tác cán bộ đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ cụ thể trong ý thức và trách nhiệm khi thực thi công vụ.