Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chương Mỹ: Phát huy hiệu quả hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa mới giai đoạn 2021-2025
13/01/2022 19:56
(HanoiTV) - Để góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch xây dựng, phát huy hiệu quả hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Xác định tầm quan trọng của hương ước, quy ước, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch xây dựng, phát huy hiệu quả hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Hương ước, quy ước được thực hiện trong việc cưới, hỏi tạo nên nếp sống mới thanh lịch văn minh ở Chương Mỹ.

Kế hoạch được xây dựng góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; vị trí, vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý xã hội và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần xây dựng người Chương Mỹ – Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phát huy vai trò chủ động của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cụ thể các thôn, tổ dân phố trong quá trình triển khai thực hiện. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước…

Để hương ước, quy ước ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện từng bước hoàn thiện về nội dung theo quy định của pháp luật, UBND huyện Chương Mỹ đề ra 2 nhóm nội dung:

Một là, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hương ước, quy ước, định kỳ hàng năm rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; rà soát hệ thống hương ước, quy ước đã được phê duyệt; kiểm tra, xử lý hương ước, quy ước vi phạm…

Hai là, phát huy hiệu quả hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến hương ước, quy ước; rà soát, phát huy giá trị những phong tục, tập quán tốt đẹp; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai thực hiện hương ước, quy ước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

UBND huyện Chương Mỹ đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung trong kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai; tuyên truyền, vận động thực hiện hương ước, quy ước gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua….

Từ khóa: Chương Mỹhương ướcquy ướctrong nếp sống mới