Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Chuyển đổi số trong giáo dục: Nâng cao chất lượng dạy học
22/09/2022 10:44
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số Quốc gia là một trong những mục tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra. Để đạt mục tiêu này, ngành Giáo dục Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT,góp phần thực hiện có hiệu quả đổi mới và thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông 2018, nhằm nâng cao chất lượng quản lý và dạy học.