Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đưa sản phẩm OCCOP tiếp cận thị trường
06/07/2022 10:50
Chương trình OCCOP đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng tăng giá trị. Chương trình là giải pháp quan trọng để các địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị.