Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hà Đông: Phát huy hiệu quả quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn quận
15/01/2022 19:55
(HanoiTV) - UBND quận Hà Đông vừa xây dựng kế hoạch "Phát huy hiệu quả quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở" trên địa bàn quận, giai đoạn 2021-2025.

​Theo đó, UBND quận sẽ phối hợp với UBND các phường thực hiện rà soát các quy định ở địa phương có liên quan đến quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy định có liên quan. Rà soát, kiểm tra lại hệ thống quy ước tổ dân phố  từ năm 1998, theo Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2018. Tổ chức kiểm tra, kiến nghị việc xử lý quy ước vi phạm có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân. Phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn công tác xây dựng và thực hiện quy ước đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật, phát huy giá trị những phong tục, tập quán văn hóa tốt đẹp của cộng đồng.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung và quy định của Trung ương liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện quy ước cũng như giá trị văn hóa, ý nghĩa và vai trò của quy ước trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, kinh tế tại cộng đồng dân cư.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền về những gương điển hình tiên tiến trong thực hiện quy ước, những phong tục, tập quán tốt đẹp được ghi nhận trong quy ước ở các địa phương. Triển khai việc điều tra, khảo sát, đánh giá các phong tục, tập quán tiến bộ đã được ghi trong quy ước, các nội dung cần bổ sung vào quy ước.

Phát huy vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các phong trào, cuộc vận động khác do Trung ương và địa phương phát động.

Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng quy ước và hiệu quả của việc thực hiện quy ước tại cộng đồng trên cơ sở đó có chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hướng dẫn thực hiện nhằm duy trì và thực hiện tốt tiêu chuẩn về quy ước trong các danh hiệu văn hóa.

Gắn việc xây dựng, thực hiện quy ước với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; thống kế số liệu về các di sản văn hóa phi vật thể là tập quán xã hội được ghi nhận trong quy ước để có biện pháp tổ chức bảo vệ, lập hồ sơ đưa vào danh mục nhằm bảo tồn, phát huy giá trị trong cộng đồng.

Từ khóa: Hà ĐôngQuy ước văn hóaNếp sống văn hóa