Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Nhiều bất cập của Luật Đất đai 2013 cần sớm phải sửa đổi
31/05/2022 11:00
Vừa qua, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII đã thảo thuận và cho ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Hội nghị TW lần này đã đi sâu vào phân tích, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai. Trước hết là sửa đổi bổ sung về Luật Đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan, để khắc phục những hạn chế, yếu kém đang còn tồn tại, kéo dài lâu nay. Đặc biệt là những hạn chế yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, hỗ trợ bồi thường tái định cư, thu hồi đất, chính sách tài chính đất đai và xác định giá đất chế độ quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc, từ nông lâm trường quốc doanh, đất làm cho việc thờ tự, tôn giáo, nghĩa trang, nghĩa địa, quản lý nhà nước về đất đai.