Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập
02/12/2021 11:22
Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý và nâng cao chất lượng hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ đã có những sửa đổi quy định về cơ chế chủ động tài chính với các đơn vị sự nghiệp công lập. Những sửa đổi này bước đầu đã tạo được sự chủ động hơn đối với nhiều loại hình đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên đối với một số đơn vị sự nghiệp đặc thù những quy định sửa đổi còn có một số vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi thêm.